Medezeggenschap dichtbij

Bij Futura Zorg is een ‘cliëntenraad’ actief om de Medezeggenschap dicht bij de bewoners brengen. Een grote betrokkenheid van bewoners en hun familie vindt Futura Zorg belangrijk. Dit heeft een positief effect heeft op de kwaliteit van zorg en de beleving van onze bewoners. Door gestructureerd in gesprek te gaan en te luisteren wordt zo de zorg vanuit het perspectief van de bewoner en de familie verbeterd. Futura Zorg legt de regie over leven en welzijn zoveel mogelijk bij haar bewoners. Vanuit de filosofie dat dit het welzijn en welbevinden van de bewoners maximaal stimuleert en bevordert. De cliëntenraad is daarmee een essentieel onderdeel de bedrijfsvoering.

Op de locaties is een bewonersoverleg actief. De dagdagelijkse zaken worden daar besproken en zoveel mogelijk daar afgehandeld. Zaken die op organisatieniveau aandacht nodig hebben, worden in de cliëntenraad geagendeerd. De cliëntenraad is naast de verbindende factor tussen de bewonersoverleggen en de Futura Zorg directie en ook het instrument om de wettelijk vastgestelde medezeggenschap vorm te geven.

De cliëntenraad vergadert regelmatig, op de locaties, met de bestuurder. Hier wordt het advies- en inspraakaspect van de medezeggenschap vorm gegeven. Tevens krijgen de leden van de cliëntenraad een inkijkje bij elkaar op de locatie. De CR-leden hebben tevens hun eigen overlegstructuur en ook contact met de locatiebeheerders om te horen wat er speelt. Alles in het kader van met elkaar leren en verbeteren.

Op 10 juni is een sessie belegd, waar de cliëntenraad o.l.v. een ter zake deskundige adviseur, samen met de bestuurder in gesprek is gegaan over de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Een dynamische sessie waar veel ruimte was voor interactie.