Onze missie

Onze missie is het bieden van wonen en zorg aan ouderen waarbij een zo lang mogelijke regie over het eigen leven centraal staat. Wij hebben daartoe kleinschalige woon-zorgvoorzieningen voor maximaal 17 tot 23 bewoners ontwikkeld. Vooral in (kleine) gemeentes in de nabijheid van de oorspronkelijke woonomgeving van ouderen. De locatiebeheerder en medewerkers geven invulling aan liefdevolle en respectvolle zorg die dag en nacht beschikbaar is.

Bij de uitvoering van onze missie hanteren wij onderstaande uitgangspunten.

1. Eigen regie staat centraal

Centraal staat het uitgangspunt dat bewoners regie voeren over hun eigen leven. Het bieden van ondersteuning is erop gericht om de bewoners zoveel als mogelijk actief te laten blijven en hun waardigheid in stand te houden. Goed en comfortabel wonen met de nodige zorg in de nabijheid moeten bijdragen aan het welzijn en welbevinden van de bewoners. Kortom, het zo veel als mogelijk in stand houden van het ‘gewone leven’ van de bewoner.

2. Vraag- en dialooggericht werken

Vraag- en dialooggericht werken houdt in dat de begeleiding en ondersteuning in samenspraak met de bewoner en familie wordt vormgegeven. Onze medewerkers hebben daarin een ondersteunende en begeleidende rol. Zij luisteren naar de vragen en met hun kennis, ervaring en deskundigheid vertalen zij deze in dagelijkse zorg. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de bewoner, met erkenning van de zorgvraag. Er wordt alert ingespeeld op veranderende zorgvragen en op de mogelijkheden om de bewoner te stimuleren en te activeren. Wij hechten zeer aan zeggenschap en invloed van de bewoner en zijn of haar verwanten en dit manifesteert zich in een persoonlijk afgestemde zorg.

3. Waarde gedragen zorg

Een ander belangrijk uitgangspunt is waarde gedragen zorg. Dit betekent dat wij ons richten op ondersteuning die bijdraagt aan het in stand houden van de waardigheid van de bewoner. Onze medewerkers geven op concrete wijze vorm aan dit uitgangspunt. Dit manifesteert zich in de wijze waarop zij omgaan met de bewoner, vol respect en met erkenning van diens kwetsbaarheid.

4. Omgevingsgerichte zorg

De onlosmakelijke band tussen de bewoner en diens omgeving, familie en verwanten is voor ons een vanzelfsprekende zaak. Het is vanuit dit uitgangspunt dat wij het woon- en zorgconcept bij voorkeur vormgeven in de directe woon- en leefomgeving van bewoners. Juist wanneer de bewoner niet meer zelfstandig en zonder ondersteuning kan wonen, is het voor ons van wezenlijke betekenis om de zorg te verbinden met de directe omgeving, het dorp, de buurt, familie en vrienden. Het in stand houden van de band met de natuurlijke omgeving is immers van grote invloed op het welbevinden van de bewoner.

5. Integratie van wonen en zorg

Wij gaan uit van het beginsel dat een veilige woon- en leefomgeving voor de kwetsbare oudere hand in hand gaat met zorg en ondersteuning. Zowel de woonomgeving als de dagelijkse zorg moet bijdragen aan het welzijn van de bewoner. Dit betekent dat onze woonkwaliteit voldoet aan eisen met betrekking tot comfort, veiligheid en privacy.

© Copyright - Futura Zorg