TOUR DE FUTURA

In het kader van de Dag van de verpleging op 12 mei 2021 heeft Herman Matheij, directeur van Futura Zorg, vandaag onder de noemer ‘Tour de Futura’ een bezoek gebracht aan alle locaties van Futura Zorg. Zie hier een korte impressie van deze dag.

Kwaliteitsverslag 2019

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, vastgesteld door het Zorginstituut, beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Zorginstellingen leveren in dit kader, naast allerlei specifieke kwaliteitsindicatoren direct naar het zorginstituut, jaarlijks ook een eigen kwaliteitsverslag op over het voorgaande jaar. Zo ook Futura Zorg. Hiermee dragen wij bij aan het beschikbaar maken van informatie voor cliënten in de verpleeghuiszorg in het kader van kwaliteit.

U kunt ons kwaliteitsverslag hier downloaden.

Update bezoekbeleid en nieuwe inhuizingen

Per 1 juli vindt verdere versoepeling van de coronamaatregelen plaats. Daardoor kunnen de restricties aan het ontvangen van bezoek aan onze bewoners binnen Futura grotendeels vervallen. Als zorgaanbieder blijven wij echter onverkort verantwoordelijk voor de veiligheid van bewoners, medewerkers en bezoekers. Bij deze verantwoordelijkheid past derhalve nog steeds een gestructureerde en weloverwogen versoepeling van de maatregelen. Ook al ontstaat er meer en meer ruimte, er moet nog steeds afstand bewaard blijven. Want juist door afstand te houden, geven we ruimte aan elkaar…

Bezoek aan bewoners van onze Futurahuizen vindt altijd op voorafgaande afspraak plaats. De bezoeker neemt dus vooraf telefonisch contact op met betreffende locatie om het bezoek af te stemmen.

Ook met deze nieuwe verruiming staan wij nog steeds open voor nieuwe inhuizingen op de meeste van onze locaties. Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u contact opnemen met de locatiebeheerder(s) van het betreffende Futurahuis.

Update bezoekbeleid en nieuwe inhuizingen Futura Zorg

Per 15 juni is het bezoekbeleid voor Futura Zorg weer verruimd. Zo mogen vanaf 15 juni, naast slechts één vast persoon per bewoner, ook andere personen onze bewoners komen bezoeken, is tuinvisite mogelijk en mogen bewoners onder bepaalde voorwaarden een wandeling maken. De bewoners en familieleden zijn door de locatiebeheerder(s) geïnformeerd over deze verruiming. Voor zover de situatie bij de Futurahuizen het toelaat, zullen wij het bezoekbeleid stap voor stap steeds verder uitbreiden.

Door deze nieuwe verruiming staan wij ook weer open voor nieuwe inhuizingen, zij het onder bepaalde voorwaarden. Wij kunnen onder meer nieuwe bewoners verwelkomen bij onze Futurahuizen in Oudewater, Waalwijk, Boskoop, Oud-Beijerland en Den Bosch. Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u contact opnemen met de locatiebeheerder(s) van het betreffende Futurahuis.

De tuin in Nieuwveen is reeds ingericht om bezoek te ontvangen

 

Update bezoekbeleid Futura Zorg

Tijdens de persconferentie van 19 mei jl. is een tweetal datums genoemd voor versoepeling van het bezoek aan verpleeghuizen, te weten: 25 mei en 15 juni. Vanaf 25 mei mogen sommige verpleeghuizen, ná goedkeuring en afstemming met de regionale GGD, zeer beperkt bezoek (gaan) toelaten volgens de regels van de eerder gedane proef. Vanaf 15 juni is het vervolgens het streven dat alle verpleeghuizen aan alle gestelde voorwaarden kunnen voldoen en dus het toelaten van het bezoek ook volledig conform de regels van de eerder gedane proef en het daaruit voortvloeiende beleid c.q. richtlijnen vanuit overheid en (regionale) GGD kunnen handelen.

Futura Zorg wil zo zorgvuldig mogelijk omgaan met het verruimen van het bezoek binnen haar locaties en hierin ook niet té overhaast gaan beslissen. Lang niet alles is al voldoende duidelijk op dit gebied. Het precieze beleid vanuit de overheid is nog niet definitief vastgelegd. Dit wordt de komende dagen verwacht. Tot slot zullen ook wij eerst nog onze goedkeuring vanuit de (regionale) GGD moeten verkrijgen vooraleer wij onze bezoekregeling daadwerkelijk kunnen verruimen.

Gezien bovenstaande én het feit dat Futura Zorg nog flink wat zaken moet voorbereiden en ook moet afstemmen met zowel diverse instanties alsook met familie van haar bewoners, is besloten om uiterlijk 2 juni of zoveel eerder als mogelijk onze locaties, binnen de geldende voorwaarden en voorschriften, open te willen stellen voor bezoek aan onze bewoners. Dit alles wel op een zeer beperkte schaal.

De locatiebeheerders zullen de komende tijd de familie van de bewoners nader informeren en concrete afspraken met hen maken over hoe de uitvoering er in de daadwerkelijke praktijk uit kan en zal gaan zien. Bezoek gaat alleen afspraak en na screening op locatie. En ook hier geldt thans ook de regel; per bewoner één vaste bezoeker, voor 1x per week.

Update Corona Futura Zorg

Het zijn voor ons als Futura Zorg bijzondere tijden. Bewoners, familie, medewerkers, locatiebeheerders en bestuur hebben een vrij heftige tijd achter de rug. De afgelopen periode hebben we binnen Futura samen veel vragen moeten beantwoorden zoals: Hoe gaan we om met …? Wat doen we als …? Waar halen we voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen vandaan? Hoe en waar kunnen wij medewerkers (laten) testen ? Hoe maken en houden wij het contact tussen bewoners en familie, ondanks de vanuit overheidswege opgelegde beperkingen, toch enigszins mogelijk? Wat brengt deze onzekere situatie verder nog met zich mee? Hoe delen we samen onze bezorgdheid over alles?

Ter beantwoording van al deze vragen overleggen de locatiebeheerders en het bestuur zeer intensief waarbij telkens de laatste ontwikkelingen met elkaar worden besproken en nieuwe maatregelen en/of richtlijnen worden bepaald. Op basis van deze overleggen worden ons beleid en onze maatregelen regelmatig (opnieuw) vastgesteld. Hierin volgen wij de richtlijnen van het RIVM en beleid vanuit de overheid.

Inmiddels lijkt de situatie enigszins gestabiliseerd te zijn. De locatiebeheerders en het bestuur zijn zich thans aan het voorbereiden op een mogelijke versoepeling waar door de overheid over wordt gesproken. Ook hierin worden de richtlijnen van het RIVM en het beleid vanuit de overheid gevolgd.

Het blijft voorlopig nog aanpassen voor ons allemaal. De bewoners en medewerkers zijn heel erg dankbaar voor de steun die zij tot op heden hebben mogen ontvangen. Wij hebben grote waardering voor het werk dat onze medewerkers met veel betrokkenheid en warmte voor onze bewoners uitvoeren.

Corona maatregelen Futura Zorg

In alle Futurahuizen waren reeds de nodige maatregelen getroffen om het risico op een uitbraak van het Coronavirus zo veel als mogelijk te beperken. Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte van maandag 16 maart jl. hebben wij besloten elk bezoek van buitenaf tot nader order aan al onze Futurahuizen te verbieden.

Helaas zien wij op dit moment geen andere mogelijkheid dan deze: de bescherming van onze bewoners én medewerkers heeft onze allerhoogste prioriteit. Wij willen elk risico tot besmettingsgevaar uitsluiten.

Wij zijn ons bewust van de impact van deze maatregel en gaan er van uit dat ook u de noodzakelijkheid hiervan inziet.

Met de juiste instelling, betrokkenheid en inzet van ons allemaal, slaan wij ons hier doorheen. Saamhorigheid helpt ons allen verder nu.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u zich wenden tot de locatiebeheerder van het betreffende Futurahuis of deze stellen via e-mail (info@futurazorg.nl).

,,Bij Futura werd ze geweldig verzorgd”

Tante Jos’ had geen kinderen, maar was toch de mater familias

VAN WIEG TOT GRAF | Dat Jos en haar echtgenoot Leen nooit kinderen hebben gekregen, heeft altijd een stempel gedrukt op hun leven. Dankzij de grote schare neven en nichten werd ‘tante Jos’ de spil van de familie. Deze week in de rubriek Van Wieg tot Graf het verhaal van Jozina Ramp-Hogendoorn (1928 – 2019).

Jos was de oudste en enige dochter in een gezin met nog vier jongens. ,,Mijn vader had een schildersbedrijf in Boskoop’’, vertelt haar 10 jaar jongere broer Aat.

Een muzikaal gezin, waar werd gezongen en piano werd gespeeld. ,,Mijn moeder was sopraan en mijn vader was eerste tenor bij het mede door hem opgerichte Die Gouwe Sanghers. Dankzij de muziek heeft Jos haar man Leen Ramp leren kennen. Hij was boomkweker, en eveneens muzikaal. Hij speelde piano bij verschillende koren.’’

Jozina – ‘tante Jos’ – Ramp-Hogendoorn. © Familie Hogendoorn

Jos zong, net als haar moeder, in het christelijk gemengd koor Hosanna. Aat: ,,Dat was een heel goed koor, met een beroepsdirigent. Ze deden vaak uitvoeringen en de repetities werden vaak bij ons thuis voorbereid.’’

Volgens Aat had Jos een mooie alt-stem. ,,Ze was heel stemvast. De andere koorleden stonden graag bij haar in de buurt. Dat gaf vertrouwen.’’

Op 31 januari 1951 trouwde Jos met Leen. ,,Dat was zowel een feestelijke als een verdrietige dag.’’ Aat vertelt dat Leen had besloten om te emigreren naar Engeland. ,,Na het feest werd meteen ingepakt en moest afscheid worden genomen. Vooral voor mijn moeder was dat vreselijk.’’

Leen werd franchiser op een rozenkwekerij. Hoewel Jos en Leen veel vriendschappen hebben opgedaan in Engeland en er een rijk sociaal leven hadden, knaagde de heimwee naar Nederland. Ze misten de familie.

,,Na vijf jaar kwamen ze terug naar Boskoop en werd Leen zelfstandig boomkweker aan de Biezen.”

,,Jos heeft altijd meegewerkt”, gaat Aat verder. ,,Ze hadden het goed, maar wij hadden thuis nog vier broers en die kregen 11 kinderen. Leen kwam uit een gezin van acht kinderen en daar kwamen 17 neven en nichten. Bij henzelf kwamen er tot hun grote verdriet geen kinderen.”

Aat zegt dat de kinderen uit beide families altijd welkom waren bij Jos en Leen. ,,Als er iets was, zei Jos altijd: ‘kom maar bij ons’. De neven en nichten kleurden hun leven, maar er was altijd weer een groot verdriet als de kinderen weer weg gingen.’’

Familiebanden

Hoe stevig de familiebanden waren blijkt wel uit het feit dat toen Aat met zijn gezin met de caravan was neergestreken op een camping bij Lugano, binnen de kortste keren ook de rest van de familie en zelfs de familie van Leen zich bij hen voegden. ,,We hadden allemaal een caravan, ook Jos en Leen. Die vakanties waren hoogtepunten in de jaren 60.”

In 2001 overleed Leen aan de ziekte van Kahler. ,,Voor zijn overlijden moest ik bij hem komen en hem beloven voor Jos te zorgen als hij er niet meer was. Ik heb 17 jaar intensief voor haar gezorgd.”

Eerst bleef Jos alleen achter op het complex aan de Biezen. ,,Dat was veel te groot. Uiteindelijk kocht ze een appartement aan de Koninginneweg. Vorig jaar juni merkte ik dat het niet goed met haar ging. Gelukkig hebben we een geweldige familie. Ik schakelde een paar nichtjes in die ervaring hebben in de zorg en zo kwamen we bij Futura in Boskoop terecht.”

Begrip

Aat vertelt dat ze daar niet zo blij mee was en dat ze in eerste instantie dacht dat het maar tijdelijk was. ,,Bij Futura werd ze geweldig verzorgd”, gaat hij verder, ,,Ze liep met een rollator, maar toch is ze gevallen en heeft ze haar heup gebroken. Daar moest ze aan geopereerd worden. Ze is nooit meer uit de narcose gekomen.”

Tante Jos was een begrip. Aat: ,, Elk jaar gaf ze een nieuwjaarsborrel voor de hele familie. Die werd steeds groter, want later kwamen ook de kinderen van de neven en nichten erbij. Op het laatst huurde ze een zaaltje. Ze genoot ervan. Ze was de lievelingstante van alle neven en nichten.”

Bron: AD.nl

Futurahuis nieuw voor ouderen in Den Bosch: ‘De jongens zeiden: ‘waarom niet ma?’

Het Futurahuis in de Maaspoort wil ouderen met zorg een nieuwe plek bieden en zo min mogelijke dagelijkse beslommeringen. Het huis is zaterdag 18 januari 2020 officieel open gegaan.

Het waren haar zoons die er op aandrongen: ‘zou het niet iets zijn voor u, moeder, het Futurahuis?’ Miep Lukassen (88) had aanvankelijk reserves en wilde per se haar grote huis in de Kruiskamp aanhouden. Nu zit ze sinds een maand in de nieuwe zorgvoorziening in de Maaspoort en ze wil er niet meer weg. ,,We zijn op veel plekken wezen kijken. Ook hier een paar keer.  Ik had er wel een goed gevoel bij. De jongens zeiden: ‘nou waarom dan niet ma?’ En ik moet zeggen: het bevalt me goed.  We hebben het  hier leuk met elkaar.”

Miep Lukassen

Miep Lukassen is een van de 8 bewoners die wonen in het spiksplinternieuwe Futurahuis aan de Mr. van Merwicklaan in de wijk Maaspoort. De stichting Futura Zorg heeft nu zes soortgelijke huizen in het land.  Het Bossche huis telt 17 eenpersoonsappartementen en een woning voor een echtpaar.

19 bewoners is ongeveer het maximum voor een Futurahuis, want kleinschaligheid is een belangrijk uitgangspunt. In de bijna 40 vierkante meter oppervlak passen een L-woon/slaapkamer, een aangepaste badkamer en een klein keukentje. Koken kun je er niet, hoogstens een kop koffie zetten. Zelf koken is niet de bedoeling, daar zijn de koks voor. Die bereiden elke middag in de grote huiskamer een verse warme maaltijd.  Ook dat is uitgangspunt: voor eten wordt gezorgd, net als voor de was, de strijk en de schoonmaak van de appartementen.  Het grote appartement wel twee aparte slaapkamers en een bruikbaar keukentje.

Je bent van alle sores af

,,Onze bewoners hebben daarnaast zorg, begeleiding en ondersteuning nodig”, zegt directeur Frank Moust van Futura Zorg. Die is 24 uur voorhanden en komt van verzorgenden, verpleegkundigen, huishoudelijke hulpen en locatiebeheerder Toon Christiaens. ,,Als bewoner ben je hier van alle sores af.”  Dat heeft dan wel een prijs. Futura Zorg rekent  voor een eenpersoonsappartement 1795 euro per maand voor wonen en alle service. Bewoners betalen de zorg uit hun persoonlijke budget (PGB).

Bij elkaar blijven

Elk Futurahuis ziet er ongeveer hetzelfde uit. Naast de gezamenlijke huiskamer zijn er kleinere ruimtes waar bewoners kunnen zitten, eventueel met bezoek. Daar worden ook activiteiten georganiseerd; het staat elke bewoner vrij om daaraan mee te doen.  ,,We zijn in 2014 begonnen. Aanvankelijk wilden we echtparen als beheerder. Daar zijn we vanaf gestapt, want de belasting voor de koppels blijkt groot.”
Futura heeft ook geleerd dat er meer behoefte is aan tweepersoonsappartementen. ,,In nieuwe plannen gaan we er meer van bouwen”, zegt Moust. ,,Het is mooi dat echtparen die al 40 of 50 jaar getrouwd zijn, bij ons bij elkaar kunnen blijven.”

Huis is een woonstraat

In een huis wonen mannen, vrouwen en echtparen, elk met hun verschillende achtergronden en zorg behoeftes. ,,Een gezonde mengvorm dat komt de groepsdynamiek ten goede. Je moet ons huis zien als een woonstraat, waar mensen elkaar nog kunnen helpen.’

Toon Christiaens en Frank Moust

Gemeenschappelijke woonkamer

Bron: Brabants Dagblad